ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 งานห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีในงานส่งเสริมการอ่านห้องสมุดระดับโรงเรียน ให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.35 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย)

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016