ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ เยาวชนคนเก่ง ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ เยาวชนคนเก่ง ระดับประเทศ ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 21 และวาดภาพระบายสี ในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องรับรอง สำนักพระราชวังสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ได้แก่

 1. เด็กหญิงอัญชิสา กระบวนแสง นักเรียนชั้น ม.2/11
 2. เด็กหญิงกัณณากานต์ นุตตะระ นักเรียนชั้น ม.2/11
 3. เด็กหญิงดนัยา ปาตีคำ นักเรียนชั้น ม.1/11

วาดภาพระบายสี ในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ได้แก่

เด็กหญิงฐิติพร ไวคกุล นักเรียนชั้น ม.3/2

ดูแลควบคุมโดย คุณครูมยุรี พรนิมิตร

โครงการ READ THAILAND อ่านเถิด....เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (ห้องสมุดเติมทองไชย) ร่วมกับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการ READ THAILAND อ่านเถิด....เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันได้รับการคัดเลือกติดอันดับหนึ่งในห้าโรงเรียนระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการจากส่วนกลางจะทำการประเมิน ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

          ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบริการของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

          การประชุมในครั้งนี้ เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มีการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบริการของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่: เทคโนโลยีอุบัติใหม่” “การพัฒนาบริการของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่: ระบบเปิด Open Access” โดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สวทช. “การพัฒนาบริการของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่: Library Application” โดยคุณปราชญ์ สงวนศักดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยระบบ UlibM

ห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดนำเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ UlibM สู่โรงเรียน เพื่อรักษามาตรฐานของการจัดเก็บ การลงรายการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ MARC 21 อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลแห่งชาติภายใต้การร่วมมือของห้องสมุดในเครือข่ายอื่นๆต่อไป

นิทรรศการ : ภาพเก่า เล่าเรื่อง

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรม "ภาพเก่า เล่าเรื่อง" ซึ่งเป็นการเล่าประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนจักรคำคณาทร ผ่านชุดภาพถ่ายในอดีต และแสดงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งห้องสมุด โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงาน CKK OPEN HOUSE จักรคำฯ 111 ปี และได้ความสนใจจากผู้เข้าชมทั้งภายในและภายนอก

กิจกรรมสอยดาว สาวความรู้

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร ได้จัดกิจกรรม "สอยดาว สาวความรู้" ขึ้น ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้าห้องสมุด ควบคู่กับกิจกรรมวันวิชาการ CKK OPEN HOUSE จักรคำฯ 111 ปี เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของการค้นคว้า กระตุ้นความสนใจ และสร้างความสนุกสนานแก่เด็กนักเรียนทั้งภายในและภายนอก

นิทรรศการวันวิชาการ CKK OPEN HOUSE จักรคำฯ ๑๑๑ ปี

นิทรรศการวันวิชาการ CKK OPEN HOUST จักรคำฯ ๑๑๑ ปี

กิจกรรมกลุ่มงานห้องสมุด

 • 15/12/58 เกมสอยดาวสาวความรุ้
 • 14-30/12/58 นิทรรศการ ภาพถ่ายในอดีต, เรื่องเก่าเล่าผ่านวารสารจักรคำ และหนังสือเก่า
 • 12-15/12/58 ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการอ่าน

 

ประกวดคลิปวิดีโองานห้องสมุด


การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานวิชาการ 111 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ปีการศึกษา 2558 (งานห้องสมุด)
การประกวดคลิปวิดีโอ แนะนำห้องสมุด

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นการแข่งขันประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 6 คน)

วิธีดำเนินงานและรายละเอียดของกิจกรรม
รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 • เนื้อหาต้องสื่อถึงห้องสมุด โดยเป็นการแนะนำห้องสมุดของโรงเรียน ทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำบริการภายในห้องสมุด โดยถ่ายผลงานผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรือกล้องวิดีโอ ไม่จำกัดเทคนิคการตัดต่อ ความยาว 5-7 นาที พร้อมบันทึกมาในแผ่นดีวีดี เป็นไฟล์ MPG1, MPG2, MP4, WMV และ AVI ตั้งชื่อเรื่องและบรรยายเนื้อหาการนำเสนอสั้นๆ

กำหนดการส่งผลงาน

 • ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยนับจากประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ งานห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน426 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
   

กรณีส่งผลงานผ่านอีเมลล์

 • ติดต่อและส่งผลงานได้ที่ matsir1303@gmail.com

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร
< 1 2 3 4

Published on  March 9th, 2016