ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมมหกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในหัวข้อ “อ่านเพื่อแม่"( Read For Mom ) โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธี นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ประธานดำเนินงาน ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

พิธีแสดงมุฑิตาจิต

24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สมาชิกครูบรรณารักษ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จังหวัดลำพูน ร่วมใจกันจัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ คุณครูมยุรี พรนิมิตร หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร และคุณครูศิริพร วิรมณ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เนื่องในโอกาสจะเกษียณอายุราชการในปีนี้

พลเอกสมพร เติมทองไชย ผู้สนับสนุนการก่อสร้างหอสมุดเติมทองไชย

นายสกล ทะแกล้วพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับพลเอกสมพร เติมทองไชย ผู้สนับสนุนการก่อสร้างหอสมุดเติมทองไชยจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี วันนี้ท่านได้มอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางพวงพรรณ เติมทองไชย และเงินสนับสนุนงานห้องสมุดจำนวน 10,000.-บาท ณ หอสมุดเติมทองไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ Read Thailand ครั้งที่ 2

จากความสำเร็จในการจุดประกายรักการอ่านเมื่อปี 2557 ในโครงการ “Read Thailand :  อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ในปีนี้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ยังคงผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าโครงการ  “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

โครงการ Read Thailand  : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 นี้ มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากทุกสังกัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 60 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 57 โรงเรียน ซึ่งทาง TK park ได้มุ่งสรรหาแผนงานและกระบวนการจัดการโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยโรงเรียนจักรคำคณาทรได้รับรางวัลนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน รองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งนำทีมโดย

  1. คุณครูมยุรี          พรนิมิตร
  2. คุณครูมติ           ศิริพันธุ์
  3. คุณครูรชุดา          สินธุปัน
  4. คุณครูนฤชล          พิมพ์สว่าง
  5. คุณครูณัฎฐ์นรีย์          วินันท์
  6. เด็กหญิงณัฐภัทร          โถนาค

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด โดยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด ในเครือข่าย ทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อร่วมปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

          งานห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทรได้ส่งบุคลากร คือ นายมติ ศิริพันธุ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และการประชุมวิชาการเรื่อง "ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน"  โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาห้องสมุด และวิชาชีพบรรณารักษ์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการอ่านของประเทศให้มีความก้าวหน้ารองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ทรงเปิดการประชุม

          โอกาสนี้ ประทานเกียรติบัตร "รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" แก่ผู้อุทิศตนพัฒนาองค์กรและบริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง, ประทานเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รวมทั้งประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย, การสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน, อนาคตของสื่อการเรียนรู้ และความเสี่ยงในโลกออนไลน์

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

งานห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน มีความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จำนวน 35 คน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการ Read Thailand ครั้งที่ 2

ห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการจัดทำร่าง "60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน" สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

< 1 2 3 4 >

Published on  March 9th, 2016